Vyhľadať Vašu lokalitu

Obchodné podmienky

Článok I. - Úvod

Spoločnosť WAI s.r.o. so sídlom: Gaštanová 16, 92101 Piešťany, (ďalej len "Poskytovateľ") poskytuje sprostredkovanie objednávok gastronomickým a iným zariadeniam (ďalej len "Predávajúci"). "Objednávateľ" je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednáva tovar od Predávajúceho

Článok II. - Priebeh objednávania a dodávania

1) Objednávateľ prostredníctvom internetovej stránky www.pizzanazelanie.sk vyplní objednávkový formulár a odošle objednávku
2) Poskytovateľ informuje Predávajúceho o novej objednávke prostredníctvom SMS správy (ak to Predávajúci požaduje) a poskytne mu údaje o objednávke prostredníctvom e-mailovej správy alebo systému pre Predávajúceho
3) Poskytovateľ môže potvrdiť alebo stornovať objednávku v časovom limite do 7 minút od prijatia objednávky, v opačnom prípade bude stornovaná automaticky
4) Objednávateľ bude o stave objednávky informovaný na webstránke v časti "Košík"
5) Predávajúci sa zaväzuje dodať potvrdenú objednávku na požadovanú adresu
6) Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť objednaný tovar v hotovosti Predávajúcemu pri prevzatí tovaru
7) Konečná cena sa môže líšiť o sumu príplatkov a donášky. Predávajúci sa zaväzuje presne popísať možné príplatky k objednávke. Ak nieje možné vyčísliť presnú sumu donášky pre lokality, pizzéria sa zaväzuje popísať spôsob výpočtu v časti príplatky

Článok III. - Práva a povinnosti Objednávateľa

1) Objednávateľ má právo na dodávku objednaného tovaru ak bola objednávka potvrdená v súlade s Obchodnými podmienkami
2) Objednávateľ má právo na riešenie reklamácie v súlade s Obchodnými podmienkami
3) Objednávateľ má právo objednávku zrušiť do 5 minút od zadania objednávky a to na telefónnom čísle predávajúceho, ktoré však poskytovateľ nezverejňuje
4) Ak Objednávateľ objednávku zruší po danej lehote, tovar mu bude doručený ako pri bežnom postupe sumu objednávky musí uhradiť
5) Objednávateľ sa zaväzuje zadávať len pravdivé údaje k objednávke a to také, aby bolo možné doručiť tovar

Článok IV. - Práva a povinnosti Poskytovateľa

1) Poskytovateľ zodpovedá za presné a úplné sprostredkovanie objednávky od Objednávateľa k Predávajúcemu
2) Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by Objednávateľovi prípadne vznikli v dôsledku nekvality zo strany Predávajúceho
3) Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by Predávajúcemu vznikli v dôsledku neserióznosti Objednávateľa
4) Poskytovateľ má právo na úhradu dohodnutej provízie z potvrdených objednávok a objednávok stornovaných po uplynutí určeného limitu 7 minút od prijatia objednávky
5) Poskytovateľ nezodpovedá za údaje zverejnené Predávajúcim

Článok V. - Práva a povinnosti Predávajúceho

1) Predávajúci sa zaväzuje reagovať na objednávky a to v čo najkratšej dobe
2) Predávajúci sa zaväzuje plniť potvrdené objednávky
3) Predávajúci sa zaväzuje uhradiť dohodnutú províziu z potvrdených objednávok a objednávok stornovaných po uplynutí určeného limitu 7 minút od prijatia objednávky
4) Predávajúci sa zaväzuje uvádzať len pravdivé údaje a to také, ktoré nebudú v rozpore s morálnymi zásadami a platnou legislatívou.
5) Predávajúci sa zaväzuje nezverejňovať svoje telefónne čísla vo svojom prezentačnom popise.

Článok VI. - Reklamácie

1) Predávajúci venuje maximálnu pozornosť spokojnosti Objednávateľa a každú reklamáciu zaznamenáva a vyhodnocuje
2) Prípadné reklamácie kvality a množstva jedál, oznámte prosím u Predávajúceho a v prípade nespokojnosti aj prostredníctvom kontaktného formuláru na www.pizzanazelanie.sk

Článok VII. - Záverečné ustanovenia

1) Objednávateľ týmto dáva súhlas na prípadné spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie svojich osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
2) Poskytovateľ sa zaväzuje nepodávať údaje a informácie získané v rámci vzájomnej spolupráce tretím osobám
3) Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 07.09.2011
4) Poskytovateľ je oprávnený jednostranne, úplne alebo sčasti, upraviť, zmeniť, doplniť alebo zrušiť Obchodné podmienky, s čím Objednávateľ a Predávajúci súhlasí
5) Nové Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na internetovej stránke www.pizzanazelanie.sk
6) Poskytovateľ si vyhradzuje právo vyradiť Predávajúceho z databázy bez udania dôvodu